WYDANIE ONLINE

Najwyższą dotację można otrzymać, zatrudniając pracownika co najmniej 60-letniego, ale też dłuższy jest okres, przez jaki trzeba go zatrudniać. Tak wynika ze zmienionej niedawno ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

czytaj więcej »

Trzy reprezentatywne centrale związkowe przedstawiły swoją propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku. Ich zdaniem w stosunku do tegorocznej powinno wzrosnąć o nie mniej niż 7% i wynieść 1.797 zł. Z kolei dwie organizacje reprezentujące pracodawców (Pracodawcy RP i Lewiatan) zaproponowały, aby płaca minimalna w przyszłym roku wyniosła 1.731 zł.

czytaj więcej »

Nagrodę można wypłacać w kilku transzach. A nawet ustalić opóźniony termin jej nabycia. Nie wolno jednak uzależniać prawa do nagrody od powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Tak wynika z wyroku SN z 23 maja 2014 r. (II PK 273/13).

czytaj więcej »

W przypadku zwykłych naruszeń zasady równego traktowania okres przedawnienia roszczenia o odszkodowanie będzie dłuższy. Inaczej stanie się w przypadku dyskryminacji ze względu na kryteria niedozwolone, wymienione w art. 183d Kodeksu pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 maja 2014 r. (I PZP 1/14).

czytaj więcej »

Wynagrodzenie prowizyjne jest periodycznym (stałym, powtarzalnym) elementem pensji pracownika wypłacanym w wysokości zależnej np. od liczby lub wartości dokonanych transakcji. Powinno być ono uwzględniane przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2014 r. (II PK 192/13).

czytaj więcej »

W sprawie, której przedmiotem jest żądanie ustalenia zobowiązania Szefa Służby Cywilnej do wydania aktu mianowania na urzędnika państwowego, droga sądowa przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna. Tak wynika z wyroku SN z 10 kwietnia 2014 r. (II PK 259/13).

czytaj więcej »

Wraca stan prawny sprzed 1 stycznia 2012 r. Tak wynika z uchwalonego przez Sejm i Senat rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Zastosowanie wyższej normy czasu pracy radiologów i niektórych innych pracowników wymaga zmiany przepisów zakładowych oraz zakresów obowiązków, a niekiedy także umów o pracę.

czytaj więcej »

Grupa posłów złożyła interpelację w sprawie wprowadzenia rekompensaty finansowej za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę. Resort planuje nowelizację przepisów.

czytaj więcej »

Firma może przekwalifikować swoich pracowników za fundusze z powiatowego urzędu pracy

czytaj więcej »

Już wkrótce informacje o niezdolności pracownika do pracy będą przekazane do ZUS i pracodawcy drogą elektroniczną. Pozwoli na to elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich, który ma wejść w życie w 2015 roku.

czytaj więcej »

Pracodawca, który wyda regulamin pracy, jest zwolniony z obowiązku przekazywania dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia – jeśli tylko przed rozpoczęciem pracy pracownik został zapoznany z treścią tego regulaminu. Potwierdziła to niedawno inspekcja pracy.

czytaj więcej »

W przypadku urlopu wychowawczego pracownik jest chroniony już od dnia złożenia wniosku. Jeśli zaś chodzi o dodatkowy urlop macierzyński lub urlop rodzicielski, ochrona obowiązuje dopiero od dnia rozpoczęcia tych urlopów. Tak wynika z nowego stanowiska ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest w wieku przedemerytalnym. Chorował przez 70 dni. Obecnie jest już zdrowy, ale otrzymał w wyniku badań kontrolnych orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na swoim obecnym stanowisku. Pracodawca nie ma innego stanowiska, które mógłby pracownikowi powierzyć. Czy wobec tego może wypowiedzieć mu umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na 4/5 etatu. Pracuje od poniedziałku do czwartku, a piątki ma wolne. W jeden piątek został wezwany na 4 godziny do pracy. Jak to zrekompensować?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch pracowników wyjeżdża w podróż służbową prywatnym samochodem jednego z nich. Czy czas przejazdu pracownika kierującego pojazdem, przypadający poza normalnymi godzinami jego pracy jest wliczamy do czasu pracy? Jak liczyć jego czas pracy, jeśli samochód nie byłby prywatny, lecz służbowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia mają mieć charakter dorywczy. Czy to znaczy, że umowa zlecenia może być zawarta na czas nieokreślony? Zleceniobiorca wystawi rachunek po wykonaniu danej pracy i dopiero na podstawie rachunku dopiero odprowadzony będzie podatek i składki.

czytaj więcej »

W dłuższych okresach rozliczeniowych nie zawsze wiadomo, jaki będzie rozkład w przyszłych miesiącach. Dlatego przepisy pozwalają tworzyć rozkłady obejmujące tylko część okresu rozliczeniowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by na własne potrzeby kadry równocześnie prowadziły roboczy rozkład na cały okres rozliczeniowy. Pozwala on kontrolować, czy w całym okresie rozliczeniowym czas pracy zostanie prawidłowo wykorzystany.

czytaj więcej »

wiper-pixel