WYDANIE ONLINE

Niezależnie od tego, czy niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym przeszedł na niższą normę, czy nie, przysługuje mu 10 dni dodatkowego urlopu. Zmiana normy natomiast wpływa na pulę godzinową urlopu niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Nawet gdyby pracownik wyraźnie nie chciał skorzystać z zaległego urlopu, nie zwalnia to pracodawcy z odpowiedzialności za nieudzielenie mu urlopu z poprzednich lat. Dlatego przyjmuje się, że w ostateczności pracodawca może jednostronnie wysłać podwładnego na urlop.

czytaj więcej »

Jak donosi Konfederacja Lewiatan, ZUS coraz intensywniej kontroluje zawieranie umów o dzieło i uznaje je za umowy zlecenia. Organizacja zarzuciła kontrolerom ZUS złą wolę i dość swobodne interpretowanie przepisów.

czytaj więcej »

Nie tylko najniższa cena, ale także jakość i kryteria społeczne będą decydowały o wyborze wykonawcy zamówienia. Potencjalny wykonawca (robót budowlanych i usług) będzie musiał m.in. wykazywać realne koszty pracy, nie niższe niż płaca minimalna.

czytaj więcej »

Trwają przymiarki do dużej nowelizacji Kodeksu pracy (np. w zakresie umów na czas określony – patrz: „Aktualności…” czerwiec 2014). Na razie jednak resort pracy przygotował projekt mniejszych zmian w zakresie prac wzbronionych kobietom, w tym ciężarnym oraz wstępnych badań lekarskich.

czytaj więcej »

Dopóki pracownik odwołuje się od decyzji o utracie stopnia niepełnosprawności, dopóty pracodawca może wliczać go do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tak wynika z interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

czytaj więcej »

Zdaniem ekspertów proponowane w nowej ustawie deregulacyjnej ryczałtowe stawki wartości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych to dobry pomysł.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel akademicki spełnia wszystkie ustawowe przesłanki nabycia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia i złoży wniosek o udzielenie takiego urlopu, rektor jest związany takim wnioskiem. Tak wynika z wyroku SN z 8 lipca 2014 r., I PK 324/13.

czytaj więcej »

Jeśli sąd pracy rozpoznający zarzuty członka korpusu służby cywilnej dotyczące oceny okresowej uchyli taką ocenę w całości lub części, pracodawca musi dokonać ponownej oceny okresowej skarżącego. Tak wynika z wyroku SN z 17 czerwca 2014 r., II PK 246/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeśli pracownik samorządowy ma mniejszy niż 10-letni staż pracy, to wcale nie otrzyma odprawy rentowej? Tak by sugerowało brzmienie art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych. Ale być może należy się odprawa z Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Dotychczas było wiele rozbieżnych interpretacji na temat tego, które nieodpłatne świadczenia przyznawane pracownikom są opodatkowane. Wiele wyjaśnił jednak niedawny wyrok TK. Trybunał uznał, że przychodem pracownika są tylko takie świadczenia, które pracownik faktycznie otrzymał i da się je wycenić. Dzięki temu można sporządzić tabelę nieodpłatnych świadczeń opodatkowanych oraz wolnych od PIT.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego na kilka dni? Czy jest jakiś minimalny wymiar tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik normalnie jest zatrudniony w godzinach 8.00–16.00 (od poniedziałku do piątku). W pewien poniedziałek został jednak wezwany do pracy już na 5.00. Jak potraktować przepracowane godziny 5.00–8.00? Granice niedzieli są u nas w kodeksowych godzinach od 6.00 w niedzielę do 6.00 w poniedziałek

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zatrudnia 80 osób. W ostatnim okresie powstały nowe stanowiska pracy oraz dokonaliśmy aneksami do umów zmiany nazw już istniejących stanowisk. Moje pytanie jest takie, czy w związku z tym muszę uzupełnić w regulaminie wynagradzania tabelę wynagrodzeń stawek zasadniczych o nowo utworzone stanowiska, jeżeli tak, czy musi to być wynagrodzenie od – do…, czy może nie muszę pisać górnej granicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie związane z korzystaniem z obniżonego czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego przez pracownicę. Artykuł 1867 Kodeksu pracy stanowi, że w takiej sytuacji wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego etatu. Co zatem w przypadku, gdy z tego uprawnienia chciałaby skorzystać pracownica zatrudniona na 1/4 etatu? Czy w takiej sytuacji przysługuje pracownicy 12-miesięczna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z tytułu śmierci matki, jeżeli w tym czasie był na 2-tygodniowym zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Minął rok od wejścia w życie nowelizacji uelastyczniającej czas pracy. W międzyczasie inspekcja pracy przyjrzała się praktyce stosowania nowych rozwiązań. Wniosek: przepisy te są niejasne. Czasem pracodawca może na tym skorzystać, a czasem – wiele stracić.

czytaj więcej »

wiper-pixel