188

ZUS może kontrolować wysokość wynagrodzenia

ZUS może samodzielnie kontrolować wysokość wynagrodzenia za pracę, które stanowi podstawę obliczania składek ubezpieczeniowych, m.in. przez wydanie decyzji ustającej mniejszą podstawę wymiaru składek z tytułu stosunku zatrudnienia, niż wysokość wynagrodzenia za pracę przyjęta w umowie o pracę. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Wyjaśnił to Sąd Najwyższy w wyroku z 13 listopada 2018 r., sygn. akt II UK 350/17.

Weekendowa przerwa w urlopie wychowawczym – co z urlopem wypoczynkowym?

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym od 27 marca 2018 r. do 29 kwietnia 2019 r. Złożyła kolejny wniosek o dalszy urlop wychowawczy, ale dopiero po weekendowej przerwie, czyli od 1 kwietnia 2019 r. do końca roku. Czy pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy za 2019 rok jeżeli przerwa we wnioskach o udzielenie urlopu wychowawczego przypada na dni wolne (tj. 30-31 marca). Ile urlopu przysługiwałoby, gdyby pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy do 31 lipca 2019 r.?

W uproszczonej ewidencji nadal nie rejestrujemy godzin

Trzy grupy pracowników mają tzw. uproszczoną ewidencję czasu pracy. Nie rejestruje się im godzin pracy. A skoro tak, to nie rejestrujemy im też godzin rozpoczynania i kończenia pracy. Ale rodzaj dni wolnych – już tak. Sprawdź, jak to może wyglądać w praktyce.

187

Umowy terminowe nauczycieli będą limitowane

Długość umów o pracę nauczycieli zawieranych na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania ma zostać ograniczona. Tak wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły.

Stanowisko pracownicy zlikwidowano, gdy była na urlopie rodzicielskim – jakie ma uprawnienia?

Załóżmy, że pracownica była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W międzyczasie jej stanowisko zostało zlikwidowane, a pracodawca powierzył jej obowiązki firmie zewnętrznej. Teraz pracownica wraca do pracy i chce mieć obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego. Czy można jej wypowiedzieć umowę z powodu zmian organizacyjnych i likwidacji jej stanowiska? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 16 października 2018 r., sygn. akt I PK 128/17.

PPK bez limitu 30-krotności

W przypadku składek ZUS obowiązuje tzw. limit 30-krotności. Nie będzie go jednak przy naliczaniu wpłat na PPK. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce ekspresowo znowelizować przepisy dotyczące PPK w tym zakresie.

186

Protokół powypadkowy – które dane znikną?

W protokole powypadkowym będziemy wykazywali mniej danych. Takie zmiany wynikające z przepisów o ochronie danych przewiduje ministerstwo pracy.

Pracownik wraca po przerwie lub ma równoległe zatrudnienie – ile czasu przechowujemy jego akta?

Załóżmy, że pracownik ma dwie umowy o pracę – z których jedną zawarto przed a drugą po 1 stycznia 2019 r. Albo obecnie, po 1 stycznia 2019 r. wraca po kilkumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu. Czy to znaczy, że część jego akt przechowujemy przez 10 a drugą część przez 50 lat? Czy musimy wówczas rozdzielać akta, czy prowadzić je osobno? Sprawdź, jakie mamy tu możliwości po ostatniej zmianie przepisów o aktach.

Wydanie specjalne nr 54

Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne – problemy z praktyki

Rok 2019 przyniósł zmianę w zakresie szkoleń okresowych bhp. Obecnie dla części pracowników biurowych nie trzeba już organizować tych szkoleń. To dobra okazja, aby przyjrzeć się wszystkim szkoleniom bhp: zasadom ich organizowania i przeprowadzania. Nie wszystko bowiem muszą wykonywać profesjonalne firmy: w niektórych kwestiach wystarczy przeszkolenie np. kierownika działu. Nie zapomnijmy też o pewnych pułapkach – np. konieczności ponowienia badania w przypadku nawet krótkiej (choćby weekendowej) przerwy w zatrudnieniu. Oto opracowanie, które pomoże uniknąć błędów i niepotrzebnych działań.

185

PPK – jest wzór oświadczenia o rezygnacji

Pracownik będzie mógł zrezygnować z udziału w pracowniczych programach kapitałowych jeśli złoży odpowiednie oświadczenie. Resort finansów przygotował już projekt rozporządzenia określającego jego wzór. Sprawdź.

Porozumienie stron pod presją pracodawcy – może być odprawa

Odprawa przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników rozwiązuje umowę z przyczyn niedotyczących pracownika. Także wtedy, gdy rozwiązanie następuje za porozumieniem stron, ale to pracodawca wywarł presję na jego zawarcie z przyczyn, które leżały po stronie zakładu. Tak wynika z wyroku SN z 19 września 2018 r., sygn. akt I PK 123/17.

Pojawiła się strona informacyjna na temat PPK

Informacje o pracowniczych planach kapitałowych można czerpać z oficjalnej strony www.mojeppk.pl.

184

Kwestionariusze osobowe – są nowe wzory

Na stronie resortu pracy pojawiły się nowe wzory m.in. kwestionariuszy osobowych: dla kandydata do pracy i dla pracownika.

Kto jest emerytem zakładu np. na potrzeby ZFŚS?

Pracownik w zeszłym roku został zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Ponieważ posiadał odpowiedni staż emerytalny i uprawnienia, przeszedł wówczas  na wcześniejszą emeryturę. Czy ta osoba jest emerytem zakładu np. na potrzeby związane z funduszem socjalnym?

Jakie mogą być problemy z urlopem z pierwszego roku?

Na początku roku często tworzymy plany urlopowe. Może więc pojawić się dylemat, jak rozliczać urlop pracownika, który w poprzednim roku miał tzw. pierwszy urlop. Urlop ten staje się w 2019 roku zwykłym urlopem zaległym. Sprawdź, jak obliczać i udzielać urlopu z pierwszego roku.

183

Zmieniamy tylko nazwę stanowiska – czy wręczamy nowy zakres obowiązków?

W wyniku zmian organizacyjnych będą zmienione nazwy stanowisk – np. nie będzie już stanowiska sprzedawcy, ale  będzie np. doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży itp. Zmiany te wprowadzamy na mocy porozumienia zmieniającego. Czy jednak w związku z tym musimy także wręczyć pracownikom nowe zakresy obowiązków?

Zakaz konkurencji zleceniobiorcy – co wolno (wyroki SN)

Zakaz konkurencji może dotyczyć nie tylko stosunku pracy. Można go przewidzieć także w umowie cywilnoprawnej. Można w niej także zastrzec kary umowne za złamanie takiego zakazu. Sprawdź, jak bezpiecznie wprowadzić takie rozwiązania.

TK: terminowi też mogą być przywracani do pracy

Do tej pory było tak, że jeśli pracodawca bezprawnie zwolnił chronionego pracownika zatrudnionego na umowę terminową, to sąd mógł co najwyżej zasądzić odszkodowanie – ale nie mógł przywrócić pracownika do pracy. Ograniczenie to zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15).